Utbildning: Kultur för barn och ungas hälsa

14:e maj kl 10.00 - 15.00
30:e maj kl 9.30 - 14.00

Välkommen att delta i en kulturhälsoutbildning!

Region Norrbotten erbjuder en utbildning för att öka medvetenheten om kulturens möjlighet att främja hälsa och skapa förutsättningar för samarbeten mellan hälso- och sjukvården och kultursektorn.
Utbildningen ingår i ett arbete för att främja barn och ungas hälsa och innehåller två delar: en grundkurs om kultur och hälsa samt en kurs om hälsoläget för barn och unga i Norrbotten inklusive bemötandefrågor. Utbildningen är övergripande och ska ge en introduktion till området för att inspirera till framtida samarbeten.

Vem vänder sig utbildningen till?
Utbildningen vänder sig till kulturlivets professionella utövare samt företag och organisationer inom kultursektorn som är intresserade av området kultur och hälsa och samarbeten med hälso- och sjukvården. Organisationer med statligt stöd via kultursamverkansmodellen och kommuner kan inte delta.  

Upplägg & Innehåll
Del 1: Grundkurs kultur och hälsa

Datum: Måndag 14 maj 2018
Tid: 10.00-15.00
Plats: VIP-matsalen, Regionhuset Luleå (Robertsviksgatan 7)

En grundkurs som ger dig en introduktion till området kultur och hälsa. Utbildningen ska ge övergripande kunskap om sambanden mellan kultur och hälsa och hur kulturaktiviteter kan användas som ett komplement i vård – och omsorgsarbete. Utbildningen tar upp aktuell forskning, exempel på verksamheter internationellt och i Sverige och förutsättningarna för att arbeta med kultur och hälsa inom Region Norrbotten.
Utbildningen hålls av Hanna Harila, strateg för kultur och hälsa inom Region Norrbotten. I programmet finns även andra aktörer som delar med sig av sin erfarenhet av samarbete med hälso- och sjukvården.

Del 2: Barn och ungas hälsa i Norrbotten samt hur normkreativa arbetssätt kan göra skillnad 
Datum: onsdag 30 maj 2018
Tid: 9.30-14.00
Plats: Meddelas senare (Luleå)

En grundkurs som ger dig en överblick i hur läget ser ut gällande skolbarn och skolungdomars hälsa i Norrbotten med avstamp ur skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten. Hur ser hälsoläget ut? Vilka aktörer har ansvar och vem tar hand om de unga som inte går i skolan, de som faller bort från statistiken? Hur vet vi vilka vi faktiskt inte når? Vad är egentligen normkritik/normkreativitet och hur hänger det ihop med ett folkhälsoarbete? Här lyfts praktiska exempel på hur en kan använda sig av normkreativitet i praktiken som bland annat visar på när dans och området psykisk hälsa drar nytta av varandra.
Utbildningen ger en bild av hälsoläget för unga i Norrbotten, lyfter fram aktuella utmaningar och bjuder in till interaktiva övningar och diskussioner. Utbildningen hålls av Linda Moestam, genusvetare och processledare på Folkhälsocentrum, Region Norrbotten. I programmet finns också inbjudna aktörer som delar med sig av egna erfarenheter av mer inkluderande arbetssätt.

OBS! Utbildningen är kostnadsfri men utebliven deltagare faktureras 900 kr. Fika, lunch och utbildningsmaterial ingår. Till detta tillkommer eventuell reseersättning enligt Region Norrbottens regler och riktlinjer.
Anmälan omfattar båda utbildningstillfällena.
 

Anmäl dig

Till hanna.harila@norrbotten.se 
senast måndag 7 maj 2018.
Ange namn, e-postadress, telefonnummer, postadress samt eventuellt behov av specialkost eller om det är något annat vi bör känna till. 
Vi tar in 15 personer på utbildningen. Invänta bekräftelse på att din anmälan är mottagen och att du fått plats på utbildningen.  

Kontakt

Hanna Harila
Strateg Kultur och hälsa
Telefon: 0920-28 49 54
E-post: 
hanna.harila@norrbotten.se

Arrangemang 2018