Kulturplan

Resurscentrum för konst arbetar utifrån Kulturplan för Norrbotten som arbetas fram i dialogform tillsammans med länets kommuner representerade av politiker, tjänstemän och andra aktiva kulturaktörer samt i dialogmöten med de olika konstformerna; dans, teater, musik, bild- och formkonst, litteratur, film m.fl och med en rad fokusområden; barn och unga, nationella minoriteter och urfolk, civila samhället m.fl. Sammantaget ger detta en slutprodukt med hög förankring och legitimitet.

Region Norrbottens Kulturenhet ansvarar för process och framtagande av kulturplanen. Yttersta ansvaret har Region Norrbottens kulturchef.