Plats för konst 2.0

2021-2022 Fyra konstnärers visioner om gemensamma platser

4 yrkesverksamma konstnärer och en mentor/konsult deltar i Plats för konst etapp 2, Visioner för offentlig gestaltning i Boden och Gällivare kommuner.
 
Plats för konst är ett samarbete mellan KRO Norrbotten, NSD, Resurscentrum för konst och Konstkonsulenten.
 
Konstnärerna Lena Stenberg, Nina Svensson, Pilar de Burgos och Andreas Brännström samt mentor/konsult Helena Byström arbetar med Boden och Gällivare för ett visionsarbete gällande samhällsomvandling där gestaltad livsmiljö integreras. Hur skapar vi livsmiljöer och där konsten och miljön är självklara delar i infrastrukturen?

Konstnärerna kommer att arbeta tillsammans i sin respektive kommun och genom det konstnärliga perspektivet se platsens karaktär, behov och potential i samhällsomvandlingen.

Prioriteringen är hur man kan tänka visionärt i samhällsplanering för gestaltad livsmiljö vid en snabb exploatering av ett samhälle, och därmed lämna direkta konstnärliga uppdragsförslag till ett senare tillfälle.
Projektet ger möjlighet att därmed komplettera andra yrkesgruppers initiala arbete, det vill säga att ge möjlighet att påverka samhällsplaneringen redan i start av exploateringsfas.

I nuläget finns det inte mandat för att kunna realisera de konstnärliga ideerna, men vi arbetar för att projektet ska få betydelse i framtida utvecklingsarbete.

Konstkonsulenten och Resurscentrum för Konst har tilldelats extra medel för att stötta konstnärer boende och/eller verksamma i Norrbotten under Covid-19 pandemin. Detta projekt är ytterligare en insats för att både ge uppdrag till konstnärer och samtidigt lyfta frågan om offentlig gestaltning ute i kommunerna i Norrbotten.
 
Urval
Två av KROs medlemmar, Åsa Bergdahl och Anja Örn har curaterat urvalet av konstnärer. Curatorerna har valts av KROs kontaktperson i Norrbotten, Lena Ylipää.
 
Organisation
Projektägare: Ricky Sandberg, Konstkonsulent Region Norrbotten,
Projektkoordinator: Åsa Bergdahl
Mentor/konsult: Helena Byström
Curatorer: Åsa Bergdahl och Anja Örn

Presentation
Deltagande konstnärer kommer att presentera sitt arbete i NSD under april - maj 2022.
 
Visionerna hoppas vi ska finnas med i utvecklingsarbetet inom kommunerna.
 
Genom projektet Plats för konst arbetar vi med hur vi skapar livsmiljöer där konsten och miljön är självklara byggdelar i samhället.
I samband med presentation tänker vi bjuda in allmänhet, politiker och tjänstepersoner för att diskutera konst i det offentliga rummet.
 
Bakgrund
Regeringen har pekat ut 6 kommuner i norra Sverige som särskilt intressanta pga den industriella utvecklingen där. Kommunerna är Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Dessa kommuner står inför ett stort arbete med hållbar utveckling. Därför är det viktigt att även konsten ges plats i ett tidigt skede i stadsplaneringen. I Plats för Konst har vi valt att fokusera på Gällivare och Boden.
 
Arkdes, Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd har ett regeringsuppdrag om att förstärka samarbetet inom arkitektur, historia konst och design genom begreppet gestaltad livsmiljö. Enkelt kan man säga att det handlar om en helhetssyn på utformningen av våra livsmiljöer; platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska stärka varandra för att hantera de samhällsutmaningar vi står inför och tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.
 
Det handlar också om att tillämpa den så kallade 1% regeln vid nybyggnation där en del av byggkostnaden rekommenderas gå till konstnärlig gestaltning inom Stat, Region och Kommunala byggen.
 
Syftet
är att få ett samtal om konstens plats i våra städer, byar och offentliga platser. I det här projektet finns möjligheter att visa nya riktningar i betydelsen av konstnärligt tänkande av vad konst kan vara i det offentliga rummet.