Medverkande

Thomas Sandell, Arkitekt, Sandellsandberg arkitekter
Thomas är född i Jakobstad och uppväxt i Skellefteå. Han har varit verksam under mer än tre decennier och är idag en av Sveriges mest uppmärksammade arkitekter och formgivare. Thomas arbete har belönats med en mängd priser och utmärkelser, bland annat Red Dot Award och Utmärkt Svensk Form. Han har varit ordförande i Sveriges arkitekter, sommarvärd i Sommar i P1 och syns flitigt i TV och samhällsdebatten i olika gestaltningsfrågor. Thomas arbete omfattar allt från interiörer och produktdesign till storskalig arkitektur och stadsbyggnad, där den gemensamma nämnaren alltid är att en stark grundidé står i fokus oavsett projektets skala.

Helena Bjarnegård, Riksarkitekt och Ordförande i Rådet för hållbara städer, Boverket
Helena Bjarnegård är Sveriges riksarkitekt och har sin anställning på Boverket. Hon leder arbetet med implementering av Sveriges nationella policy för arkitektur, design, konst och kulturmiljö, ”Politik för gestaltad livsmiljö”, på nationell nivå och har även ett övergripande ansvar för område på Boverket. Helena är ordförande i styrgruppen för de fyra myndigheterna Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd som tillsammans arbetar med en rad aktiviteter kopplat till den nationella politiken för gestaltad livsmiljö. Helena är även ordförande i Rådet för hållbara städer samt ledamot i bland annat Formas forskarråd, Trafikverkets arkitekturråd, styrelsen för IQ samhällsbyggnad och Samverkansforums styrgrupp. Gemensamt för arbetet i alla dessa grupperingar är att verka för att höja ribban vad gäller kvalitet och hållbarhet i den fysiska miljön samt att stärka förutsättningarna för aktörer i samhället att skapa, utveckla och förvalta omsorgsfullt gestaltade, hållbara, inkluderande och berikande livsmiljöer i hela Sverige.

Kieran Long, överintendent, ArkDes
Kieran Long är sedan 2017 överintendent för ArkDes, Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Kieran Long har 20 års erfarenhet inom arkitektur och design, först som författare, kritiker och lärare och senare som utställningskurator. 2012 var Kieran Long biträdande utställningskurator till David Chipperfield för Arkitekturbiennalen i Venedig. Han tillträdde som chef för avdelningen ”Design, Architecture and Digital” på V&A Museum i London 2013. Long har även varit handledare vid Royal College of Art, medverkat i ett stort antal internationella tidskrifter och varit tv-presentatör för BBC.
 
Maria Ragnestam, frilansande curator och verksamhetsutvecklare Konstfrämjandet
Maria Ragnestam är curator, projektledare och verksamhetsutvecklare aktiv i och utanför Sápmi med bas i Kiruna, Norrbotten. Hon arbetar bland annat som verksamhetsutvecklare för Konstfrämjandet Norrbotten med övergripande ansvar för Luleåbiennalen 2022. Ragnestam är utbildad på curatorutbildningen vid Stockholms Universitet med bas i konstvetenskapliga studier vid Uppsala Universitet. Hon har varit vice ordförande i Statens Kulturråds referensgrupp för utställningsarrangörer inom bild och form och haft en rad olika juryuppdrag för offentliga gestaltningar bland annat som ordförande för Konstens Väg i Övertorneå. Ragnestam har skrivit om samisk konst för Inuit Art Quarterly, Kunsthåndverk och nätkonsttidningen Volym.

Curt Persson, historiker och biträdande universitetslektor, Luleå tekniska universitet
Curt Persson Född 1959 i Kiruna. Folkbildare, författare, föreläsare, fil . dr. Tidigare verksam som föreståndare vid Hjalmar Lundbohmsgården i Kiruna, kulturintendent och kultursekreterare vid Kiruna kommun. Landsantikvarie/länsmuseichef i Norrbottens län 2003–2015. Biträdande universitetslektor, forskare och lärare i historia vid Luleå tekniska universitet.
 
Meri Nikula, vokal konstnär och performance artist
Meri Nikula har ett djupt intresse för den helande effekten av konst och den mänskliga röstens gränslösa uttryckskraft. Hennes föreställningar skapar ett magiskt utrymme där du bjuds in att öppna upp för nya dimensioner av att tänka och uppfatta världen.  Ekologiska värden och människan som en del av naturen har blivit viktiga teman under de senaste åren. Meri har bott i många länder och i synnerhet åren i Japan har starkt påverkat hennes uttryck. 
 
Arrangörer
Hanna Isaksson, verksamhetsledare, Resurscentrum för konst, Region Norrbotten
Resurscentrum för konst arbetar för att stärka konstnärerna och konsthantverkarnas arbetsmarknad i Norrbotten. Genom att arbeta med uppdragsförmedling, skapa utställningsmöjligheter och arrangera fortbildning bidrar Resurscentrum för konst till möjligheten att ekonomiskt att bo och verka som professionella bild- och formkonstnärer i Norrbotten. Genom projekt, samverkan och rådgivning drivs den dagliga verksamheten. En viktig del i uppdraget är att verkställa att utlysningar sker på ett korrekt sätt och att verka för att MU-avtalet och 1% regeln i kommunerna efterföljs.

Ricky Sandberg, Konstkonsulent, Region Norrbotten
Konstkonsulenten arbetar med att synliggöra hur konst och kultur är en del av ett demokratiskt samhälle. Arbetet handlar om att stärka Norrbottens barn och ungas möjligheter att ta del av konst och eget skapande. Konstkonsulenten är en resurs för kommuner i frågor om bildkonst. Insatser kan handla om att stärka producentledet inom konstfältet genom projekt och utbildning och bidra till offentliga konstuppdrag samt implementera konsten i arbetet med gestaltad livsmiljö. Arbetet sker i hela regionen, genom samarbeten tillsammans med de övriga norrlänen, i Sverige och internationellt.
 

Thomas Sandell, fotograf Stefan Andersson
Thomas Sandell, fotograf Stefan Andersson
Helena Bjarnegård, fotograf: Hanna Franzén
Helena Bjarnegård, fotograf: Hanna Franzén
Kieran Long, fotograf: Elisabet Toll
Kieran Long, fotograf: Elisabet Toll
Maria Ragnestam
Maria Ragnestam
Curt Persson, fotograf: Johan Sandström
Curt Persson, fotograf: Johan Sandström
Meri Nikula
Meri Nikula