Livet mellan husen

- Gestaltad Livsmiljö i det nya Norrbotten

Konferens i Boden på temat Gestaltad livsmiljö där vi tillsammans söker svaren och metoderna. Hur kan vi skapa nya nätverk i Norrbotten mellan oss som arbetar med Gestaltad Livsmiljö. Hur kan arkitektur, form, design, konst och kulturarv får en tydlig roll i vårt samhällsbygge med tanke på den stora industriutvecklingen vi ser i Norrbotten just nu.
 
Onsdag 25 maj, 10.00 - 16.00 (fika med smörgås från 9.30)
Folkets hus, Sagabiografen & Rondo, Boden
Kostnadsfritt att delta, vi bjuder på lunch och fika

PROGRAM
Plats:             Sagabiografen

9.30 Fikamingel

10.00 Inledning

Marianne Söderberg, kulturjournalist, moderator för dagen
Tomas Vedestig, ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Norrbotten.

10:05 Välkommen
Claes Nordmark, kommunalråd i Boden
Boden står inför en grön omställning som kommer innebära stora förändringar av samhällsutvecklingen. Hur arbetar kommunen med gestaltad livsmiljö och att säkerställa att livet mellan husen blir attraktivt.

10.20 Vad är Gestaltad livsmiljö?
Helena Bjarnegård, Riksarkitekt och Ordförande i Rådet för hållbara städer, Boverket
Boverket har ett nationellt uppdrag att arbeta med och sprida kunskap om Gestaltad livsmiljö och hållbar utveckling av byggd miljö. Arbetet sker bland annat genom Rådet för hållbara städer som är en samverkansplattform för 12 statliga myndigheter, SKR och länsstyrelserna. 

10.50 Street Moves, Visioner i Norr och ArkDes nationella uppdrag i Gestaltad livsmiljö
Kieran Long, överintendent, ArkDes
Hur skapar vi vackra platser och tänker helt nytt kring vad samhället ska vara och vem som ska forma det? Hör mer om hur ArkDes arbetar med Gestaltad livsmiljö genom projekt som Street Moves, Visioner i Norr och den pågående utställningen om arkitekten Sigurd Lewerentz som skapade världsarvet Skogskyrkogården.

11.20 Offentlig konst som en naturlig del av samhällsbygget
Maria Ragnestam, frilansande curator och verksamhetsutvecklare Konstfrämjandet
De historiska och samtida exemplen är många på hur konsten genom att ifrågasätta, utveckla och förädla medverkat till samhällsbygget. Hur har dessa konstnärliga ingrepp sett ut och vilken potential bär de med sig framåt? Med en ökad medvetenhet om konstens förmåga att skapa attraktiva och levande platser följer ett ansvar att även fortsatt tillvarata denna kompetens i utvecklingen av både glesbygd och storstadsområden. 

11.40 Plats för konst - Hur konstnärer kan bidra i det visionära arbetet
Hanna Isaksson, Resurscentrum för konst och Ricky Sandberg, Konstkonsulent, Region Norrbotten
Konstnärer är en underutnyttjad yrkesgrupp som genom det konstnärliga perspektivet ser platsens karaktär, behov och potential i samhällsomvandlingen. I projektet Plats för konst har konstnärer fått uppdrag att tänka visionärt kring samhällsplanering och gestaltad livsmiljö. Projektet ger möjlighet att därmed komplettera andra yrkesgruppers initiala arbete, redan i starten av en exploateringsfas.
 
12.00 – 13.00 Lunch, Bodensia
 
Plats:             Rondo, Folkets hus (OBS! NY LOKAL) 

13.00 Industrialisering och Mönstersamhället i ett historiskt perspektiv
Curt Persson, historiker och biträdande universitetslektor, Luleå tekniska universitet
Den något fördröjda industrialiseringen i norr innebar bland annat, att en ny tid med en ny främmande kultur etablerade sig i ett urgammalt kulturlandskap. Längs Norrlandskusten och i Malmfälten levde föreställningen hos exploatörerna, att skapa nya mönstersamhällen med den senaste tekniken. Industriledare som exempelvis Frans Kempe och Hjalmar Lundbohm, arbetade på olika sätt för att skapa "mönstersamhällen". Hur blev det då vid förra sekelskiftet 1900? Kan vi lära oss något av tidigare processer i den nya gröna omställningen?

13.30 Industrin som del av Gestaltad Livsmiljö
Thomas Sandell, Arkitekt, Sandellsandberg arkitekter
I uppdraget att bygga H2 Green Steel så ingår det även att utveckla närområdet och dess miljö. Arkitektbyrån Sandellsandberg tillsammans med Bodens kommun driver därför ett aktivt samarbete med Norra och Södra Svartbyn. Vilket ansvar har arkitekten idag att bidra till hållbara industrier, hur får vi in arkitektur och konst i bygget av nya industribyggnader.

14:00 Hur bygger Norrbotten ett framtida mönstersamhälle kopplat till de nya industrierna som växer fram?
Hur organiserar vi oss, vilka nätverk behöver vi bygga, vilka kompetenser och resurser finns. Tillsammans arbetar vi fram svar och metoder genom en gemensam workshop.
 
15.00 Fika samt performance med Meri Nikula

15:20 Livet mellan husen - Hur kan vi i Norrbotten skapa ett framtidslän där kultur, hållbarhet och samhällsutveckling går hand i hand?
Panelsamtal med Anja Örn, konstnär, Thomas Sandell, arkitekt, Nelli Flores Nilsson, Länsarkitekt, Peter Larsson, regeringens samordnare för den stora samhällsomställningen i norra Norrland.

15:50 Reflektion av dagen och Region Norrbottens framtida roll
Janus Brandin, Regional utvecklingsdirektör och Peppe Bergström Hesselbom, Kulturchef på region Norrbotten summerar dagen.

Arrangörer: Konstkonsulenten och Resurscentrum för konst, kulturenheten, Region Norrbotten i samverkan med Boden kommun

Anmälan till konferens är stängd då vi inte kan ta emot fler.

Vill du stå i kö för plats maila 
hanna.isaksson@norrbotten.se