Kultur för barn och ungas hälsa

Under 2017-2018 prioriterar Region Norrbotten arbetet med kultur för barn och ungas hälsa. Insatsen har två delar; en utbildningsdel och en del där särskilda projektmedel som kan sökas. Bägge delarna riktar sig särskilt till det fria kulturlivets professionella utövare.

  • Utbildning - Kultur för barn och ungas hälsa

Region Norrbotten erbjuder en utbildning för att öka medvetenheten om kulturens möjlighet att främja hälsa och skapa förutsättningar för samarbeten mellan hälso- och sjukvården och kultursektorn.
Läs mer om utbildningen här!
 

  • Projektstöd - Kultur för barn och ungas hälsa

Stödet ska bidra till stärkt hälsa hos Norrbottens barn och unga med kultur som arbetsmetod.

För 2017 samt 2018 avsätts 650 000 kr/år till projektstöd med fokus på kultur för barn och ungas hälsa, vilket är i linje med prioriterade åtgärder enligt Region Norrbottens strategi för kultur och hälsa.
Syftet med projektmedlen är att med hjälp av kultur skapa nya arbetsmetoder, modeller, strukturer och processer för att främja och uppnå hälsa hos barn och unga, samt att kultur blir en självklar del inom hälso- och sjukvårdens arbete med barn och unga hälsa.

Vem kan ansöka?
Projektstödet kan sökas av kulturlivets professionella utövare, föreningar och bolag. Kan inte sökas av privatpersoner, kommuner, samt organisationer som erhåller statliga medel från kultursamverkansmodellen (koffertmedel).

Vilka projekt kan beviljas?
Projekten ska genomföras i nära samarbete med hälso- och sjukvården eller annan relevant organisation som arbetar med barn och ungas hälsa. Projekten ska ha ett länsperspektiv och medfinansiering stärker ansökan. Projekt som arbetar för långsiktiga lösningar och samarbeten prioriteras.
De projekt som stöds ska sammantaget bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om kulturens betydelse för god hälsa bland barn och unga.

Allmän information
Den sökande parten tar på sig ansvar för att det finns personal som avsätter tid och engagemang i projektet.
Maximalt 150 000 kr går att söka.
Projektet får inte gå med vinst.
Projektet måste vara slutfört senast 31/7 2019.

Ansökan

Projektmedlen söks löpande. Beslut lämnas ca.2 månader efter inlämnad ansökan. Sök projektstöd i god tid innan projekstart! Retroaktiva beslut tas ej.
Ansökan och slutredovisning görs i Kulturdatabasen.

Kontakt

Hanna Harila
Strateg Kultur och hälsa
Telefon. 0920-28 49 54
Mail. hanna.harila@norrbotten.se