Folkbildande folkhälsobidrag

Stödet ska bidra till att stärka och utveckla folkhälsoarbetet i Norrbotten

Stödet ska främja folkbildande aktiviteter som genomförs i länet och som är av värde för utvecklingen av folkhälsoarbetet. Projekt avser tidsbegränsad verksamhet och bör medfinansieras av annan part.

  • Projektstödet för folkbildande folkhälsoarbete kan sökas av:
  • Föreningar
  • Organisationer
  • Bildningsförbund
  • Kommuner

Stödet kan inte sökas av privatpersoner. 
Stöd ges inte till insatser som ingår i ordinarie ansvar/uppdrag/åtagande.
Ansökan bedöms utifrån dess rimlighet och trovärdighet i form av upplägg, kort och långsiktiga effekter samt kostnader. Region Norrbottens folkhälsostrategi utgör med sina projektområden; kost, fysisk aktivitet, övervikt, tobak, droger, alkohol, sexualitet, reproduktiv hälsa, psykisk ohälsa bland barn och ungdomar, mångfald och våld i nära relationer prioriteringar vid beslut.

Stödet söks löpande. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. Beslut lämnas ca. 2 månader efter inlämnad ansökan.

Ansökan och slutredovisning görs i Kulturdatabasen. 

Ansökan

Kontakt

Hanna Harila
Strateg kultur och hälsa
Telefon. 0920-28 49 54
mail. hanna.harila@norrbotten.se