Regler & Riktlinjer vid upphandling

Resurscentrum för konst förespråkar att man använder Konstnärernas Riksoganisation (KRO) regler och riktlinjer vid tävlingar och upphandlingar. KRO är den intresseorganisation som företräder professionella bild-och formkonstnärer i Sverige idag.

Konstnärliga gestaltningar
Checklista:
1. Intresseanmälan från professionella konstnärer sker med referensbilder på egna genomförda projekt (alltså ej genom obetalt skissarbete).

2. Utifrån referensbilderna väljs 1–5 konstnärer ut och inbjuds göra skissförslag. Konstnärerna arvoderas för skissuppdraget med minst 10.000 kr per person för uppdrag vars budget understiger 100.000 kr.

3. En konstnär väljs utifrån skissarbetet för att genomföra uppdraget mot specificerad och skälig ersättning. Vi förespråkar att man använder en jury med konstnärlig kompetens.

Tävling
En tävling föreligger när flera arkitekter/ingenjörer/konstnärer eller företag inom dessa kompetensområden samtidigt utarbetar förslag för samma uppgift utifrån samma förutsättningar, i konkurrens om ett utlovat uppdrag och/eller prissumma.

Tävling är en form av kvalificerat utvecklings- och utredningsarbete som ger alternativa lösningar på en given problemställning. Tävlingsarrangörer och brukare erhåller därmed ett brett underlag för information, debatt och beslut. I de tidiga skedena av ett projekt läggs grunden för dess kvaliteter - såväl arkitektoniska, tekniska, funktionella som ekonomiska.

En väl genomförd tävling där deltagarna ges resurser att satsa sin kreativitet och kompetens för att åstadkomma det för arrangören bästa förslaget är i högsta grad värdeskapande. Det är därför av stor vikt att arvoden och prissummor läggs på en nivå som innebär en skälig ersättning för detta arbete.
 

(Text från KRO/KIF)